Ejerne af strandengen nord for Trend Å's udløb vil gerne have kommunen til at fjerne op til 2.200 kubikmeter sand hvert år ved udløbet. I sit høringssvar foreslår DN Vesthimmerland i stedet at fjerne betonmurene ved udløbet og sætte åen fri. Foto: Sten Søndergaard

Ligesom DN's andre afdelinger arbejder DN i Vesthimmerland med en række forskellige natur- og miljømæssige sager. Ofte handler det om høringssvar, men bestyrelsen gennemgår også hvert år en lang række kommunale afgørelser. Det hænger sammen med, at DN er høringsberettiget i mange sager, der berører natur og miljø. Det er lovbestemt.

DN Vesthimmerland afgiver høringssvar i de sager, hvor bestyrelsen mener, at det er relevant. Kommunen eller andre myndigheder er imidlertid ikke forpligtede til at ændre projekter, planer eller sagsbehandling som følge af et høringssvar.

Når kommunen har truffet en afgørelse i en sag, hvor DN er klageberettiget, får DN's Sekretariat og DN's bestyrelse i Vesthimmerland sagen til gennemsyn. Hvis bestyrelsen i Vesthimmerland i samarbejde med fagmedarbejderne i DN's sekretariat vurderer, at afgørelsen er forkert i forhold til dansk lovgivning eller EU's forordninger på natur- og miljøområdet - og sagen er alvorlig nok -  vil DN klage til relevante klagenævn: Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet. DN klager kun over retlige forhold, altså at DN mener, at afgørelsen er i strid med gældende retspraksis. DN klager ikke, blot fordi vi ikke "kan lide" afgørelsen. 

En klage har opsættende virkning, hvilket betyder at myndighedens afgørelse ikke er endelig. Desværre er sagsbehandlingstiden lang for klager, så både myndighed, ansøger og DN kan vente mange måneder på en endelig afgørelse. 

DN bestyrelsens beretning på DN Vesthimmerlands årsmøde giver et dækkende indtryk af, hvilke typer sager, der er blevet behandlet. Hent beretningen og/eller referatet fra årsmødet nedenfor.

DN Vesthimmerland holder flere arrangementer i Vesthimmerlands Kommune. Oversigt over kommende arrangement kan findes i arrangementsfolderen.

 

Du kan læse mere om konkrete høringssvar og klager her.