De himmerlandske Heder udgør tilsammen Vesthimmerlands største fredning. Foto: Flemming Fragtrup

De Himmerlandske Heder udgør i alt et 1387 ha stort, fredet område, hvoraf hovedparten også er omfattet af Natura 2000-beskyttelsen. Her kan du for eksempel være heldig at se den sjældne sommerfugl Hedepletvinge og flere end 30 andre sommerfuglearter, markfirben og almindeligt firben, stålorm og hugorm. Og naturligvis også større dyr som ræv og rådyr.

De smukke hedelandskab er i virkeligheden menneskeskabt. De sandede morænebakker var oprindeligt skovklædte som stort set hele Danmark var det i oldtiden. Men afbrænding af skoven til korndyrkning og udnyttelse af træerne til brændsel gjorde bakkerne sårbare for sandflugt og dannelse af indlandsklitter, der i 1700-tallet lå hen som et vældigt hedeområde i Vest- og Nordjylland.

Mens De himmerlandske Heder i dag er praktisk taget mennesketomme, var bakkerne i oldtiden anderledes befolkede. Det vidner de mange gravhøje i området om. Der er i dag bevaret 36 høje, men der har tidligere været flere. Et af Danmarks og nok Nordeuropas smukkeste lerkar fra stenalderen, Skarpsalling Karret, er fundet her. I dag markerer en mindesten fundstedet.  

Hederne er privat ejede, men åbne for færdsel på stierne. 

En travetur i en af Vesthimmerlands flotteste naturperler starter bedst fra P-pladsen ved landevejen mellem Aars og Aggersund.

Foto: Flemming Fragdrup