DN klager over slaggedepot under ensilageplads

DN Vesthimmerland har netop klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over en kommunal tilladelse til at deponere mange tusinde tons forurenet slagge under en ensilageplads på et stort landbrug. Det er en relativ ny praksis, men metoden anvendes allerede over hele landet. Landmanden sparer penge og forbrændingsanlægget, hvor den forurenede slagge kommer fra, sparer også penge.

I stedet bliver det i første omgang naturen, der kommer til at betale prisen -senere bliver det vore efterkommere, der kommer til at betale i form af et forurenet miljø og forgiftet drikkevand.

Derfor forsøger DN nu at få Miljø- og Fødevareklagenævnets ord for, at slaggen ikke må deponeres under en ensilageplads, hvor udvaskningen af tungmetaller forstærkes af den sure ensilagesaft.

DN Vesthimmerland har valgt at klage i netop denne sag, hvor der her er tale om deponi under en ensilageplads. Generelt er deponeringen af forurenet slagge under veje, pladser og bygninger rent faktisk er tilladt efter en bekendtgørelse - Restproduktbekendtgørelsen - der i den gældende udgave er underskrevet af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i 2016. Selv om konsekvensen af bekendtgørelsen bliver et helt uoverskueligt og ukontrollabelt antal depoter med forurenet slagge landet over, kan DN ikke generelt klage over denne praksis, selv om konsekvenserne af de mange deponeringer potentielt kan udvikle sig til en uoverskuelig miljøkatastrofe.   

Normalt koster det penge at komme af med affald, der indeholder tungmetaller og andre miljøgifte, som for eksempel slagge fra de store forbrændingsanlæg. Den slags affald skal normalt deponeres på kontrollerede lossepladser, hvor der løbende holdes øje med, at forureningen ikke breder sig. Men ved i stedet at sprede den forurenede slagge rundt omkring i landskabet under veje, staldbygninger og ensilagepladser sparer vejmyndighederne og bønderne pengene til den stabilgrus, som slaggen erstatter - og forbrændingsanlæggene sparer de penge, der koster at deponere den forurenede slagge på en kontrolleret losseplads.


De gamle jord- og stendiger - her et arkivfoto fra Holmen ved Vesterbølle - er ikke kun væsentlige kulturminder. De er også ofte levested for arter, som ellers ikke kunne overleve i vores intensivt dyrkede landbrugsland. (Foto: Sten Søndergaard)

 

Tilladelse til erstatningsdiger afvist af klagenævnet

DN får medhold i klage over en afgørelse fra Vesthimmerlands Kommune, der giver en landmand dispensation til at fjerne et beskyttet dige mod at genetablere diger, der allerede ligger der i forvejen

Gamle jord- og stendiger må ikke fjernes, selv om de ligger i vejen for moderne, rationel landbrugsdrift. Heller ikke selv om landmanden i stedet etablerer nye diger et andet sted, hvor de ikke ligger i vejen for effektiv markdrift. Og er de beskyttede diger allerede fjernede, skal de genetableres på samme sted, hvor de oprindeligt lå, fastslår Miljø- og Fødevareklagenævnet efter en klage fra DN Vesthimmerland.

Klagenævnet skriver direkte i sin afgørelse, at : "... det ikke er tilstrækkeligt til at meddele dispensation, at der er påvist driftsmæssige, økonomiske eller rekreative interesser i, at et dige fjernes".

I afgørelsen fastslår klagenævnet også, at der kun sjældent kan gøres undtagelser, i hvert fald når det gælder så væsentlige indgreb, som en nedlæggelse er. Nævnets praksis er derfor yderst restriktiv.

I den konkrete sag lægger klagenævnet især vægt på, at de nedlagte diger er ældre diger, der ses på de historiske kort, at et af digerne er helt tilbage fra udskiftningen og at de nedlagte diger indgår i et netværk af diger. Efter nævnets opfattelse kan et erstatningsdige derfor ikke erstatte den kulturhistoriske værdi, der knytter sig til digets oprindelige placering og udformning. Det gælder også, selv om diget har en begrænset længde og højde.

Derfor ændrer Miljø- og Fødevareklagenævnet tilladelsen fra Vesthimmerlands Kommune til et afslag. Det betyder, at landmanden skal genskabe de nedlagte diger som de oprindeligt var, inden de ulovligt blev fjernet.